VELDHOVEN, 22 januari – Trend Zorg Eindhoven BV heeft per 1 januari 2020, in samenspraak met de curator en de gemeenten Eindhoven en Veldhoven, een doorstart gemaakt onder de nieuwe naam Trend Zorg Veldhoven BV. De zorginstelling continueert haar werkzaamheden in Veldhoven in afgeslankte vorm. Financieel directeur Ruud Kitzen: “We zijn blij dat we goede, kwalitatieve zorg voor onze cliënten kunnen blijven garanderen. Stevig ingrijpen in de organisatie was daartoe noodzakelijk.”

Om de doorstart mogelijk te maken heeft Trend Zorg Eindhoven BV een reorganisatie doorgevoerd. Ruud Kitzen: “We hebben helaas met ingang van 1 januari afscheid moeten nemen van drie werknemers. Dat is uitermate pijnlijk, maar noodzakelijk om dit jaar met schone lei te kunnen beginnen. In Veldhoven zijn nu vier persoonlijk begeleiders aan het werk die functioneren als een zelfsturend team. Binnenkort wordt het team nog uitgebreid met een woonbegeleider ter ondersteuning van onze persoonlijk begeleiders.”

Herstarten
Naast de bezuinigingen op personeelskosten snijdt Trend Zorg Eindhoven ook in de huisvestingskosten. Per 20 januari heeft de zorginstelling haar intrek genomen in een ander, goedkoper kantoor in Valkenswaard. Daarnaast heeft het bedrijf in 2019 een aantal (gehuurde) zorgwoningen afgestoten. Ruud Kitzen: “Het aanvragen van een faillissement, gevolgd door een ingrijpende reorganisatie, was de enige manier om op een structurele, gezonde basis te kunnen herstarten. De begroting voor 2020 laat na de genomen maatregelen een kleine plus zien.”

Omzetdaling
Trend Zorg Eindhoven BV werd op 18 december 2019 door de rechtbank Oost-Brabant failliet verklaard, nadat het bedrijf zelf het faillissement had aangevraagd, omdat er niet meer aan de betalingsverplichtingen kon worden voldaan. Er is nog geprobeerd om buitengerechtelijke financiering te vinden om de problemen op te lossen, maar dat is niet gelukt. Trend Zorg Eindhoven BV kwam vorig jaar hoofdzakelijk in de financiële problemen door bezuinigingen van de gemeente Eindhoven, budgetbeheerder van alle regiogemeenten in Zuidoost-Brabant. Door het instellen van zogeheten budgetplafonds voor zorg in natura per 1 januari 2019 door de gemeente Eindhoven daalde de begrote omzet in 2019 met liefst 43 procent.

Geanticipeerd
Na de bekendmaking in oktober 2018 van de bezuiningsmaatregelen binnen de zorgregio Eindhoven had Trend Zorg Eindhoven BV reeds ingegrepen en per 1 november 2018 afscheid genomen van twee  werknemers (niet-zijnde persoonlijk begeleiders). Ook werd meteen de huur van een aantal zorgwoningen in Veldhoven opgezegd. Ruud Kitzen: “We hebben direct geanticipeerd op de aangekondigde bezuinigingen door onmiddellijk te snijden in de kosten. Dat bleek niet voldoende om in 2019 en verder een gezonde bedrijfsuitvoering te kunnen uitoefenen. Aanvankelijk kregen we de begroting 2020 niet sluitend. Derhalve moesten we nog steviger ingrijpen in de organisatie.”

De twintig cliënten van Trend Zorg Eindhoven BV hebben nauwelijks hinder gehad van de perikelen. Ruud Kitzen: “Achteraf kun je zeggen dat onze cliënten geen consequenties hebben ervaren van het faillissement. Wel hebben ze last gehad van de spanning die dit tijdelijk met zich meebracht. Het risico bestond dat ze moesten verhuizen en mogelijk ondersteuning elders moesten zoeken. Dat is allemaal gelukkig niet het geval. Ze wonen nog steeds op hun eigen woonplek en behouden dezelfde persoonlijke begeleiders.”

Lichte groei
Trend Zorg Veldhoven BV is dit jaar vol vertrouwen aan de slag gegaan. Ruud Kitzen: “We gaan in afgeslankte vorm met een sluitende begroting verder. Met deze bezetting kunnen we goede, verantwoorde zorg aan onze doelgroep blijven garanderen. We streven dit jaar naar een lichte groei van het aantal cliënten in met name ambulante begeleiding, zodat we meer omzet gaan realiseren en daarmee een buffer voor de toekomst kunnen opbouwen.”

———————————-

Noot voor de redactie:

Voor vragen over dit persbericht kunt u zich richten tot:

Ruud Kitzen, financieel directeur Trend Zorg; 040 – 208 9290, E: r.kitzen@trend-zorg.nl